وقتی که همه اینروزها تاریکی است  

چگونه می توان نوشت از این همه روشنایی 

چگونه می توان راه رفت بدون نور... 

 

اسفند ۸۹