تنها... 

   کمی دورتر نه دور 

        کمی آنسوتر نه بی‌سو 

            کمی بیدارتر نه خواب 

                 کمی تشنه‌تر نه سراب 

                       کمی خشک‌تر نه پیر 

                            کمی آهسته‌تر نه پیاده 

                                   کمی دوان‌تر نه دونده‌  

                                         کمی یشم‌تر نه جنگل 

                                               کمی گویاتر نه فریاد 

                                                      کمی لخت‌تر نه عریان 

                                                             کمی مدهوش‌تر نه دیوانه 

                                                                   کمی نزدیک‌تر نه کویر 

                                                                          کمی انسان‌تر نه آدم 

 

 

                                                                                    کمی ... 

                                                                                کمی... 

                                                                         کمی.. 

                                                                 کمی. 

 

اسفند ۸۹