شب شد و انگار باز تنهایی بر در می کوبد... 

گفته بودم می دانم شب می آید ولی نه اینقدر روشن! 

کاش روزها هم اینقدر روشن بود... 

و به او گفتم باز مرا باز مرا: خواهی خواند ؟ 

و او گفت: خواهد آمد خواهد آمد!