این زمستانه‌ام را بگو... 

پاییز دوباره رسید با همه نرمی و جزئیاتش... 

زیباترین فصله من... 

فصلی سراسر نسیم برای دله پروانه‌ها...