بازهم شب شد  

ولی من صبح را دوست دارم انگار همین دیروز بود که متولد شدم... 

انگار همین امروز است که باید دوباره متولد شوم... 

شاید قفس‌ها همه جا هستند... 

شاید دیگر عقاب‌ها بر سرقله نمی‌نشینند تا دشت را ببینند... 

آخر بالی نیست برای بالا... 

 

 

اسفند ۸۹