... و انگار هنوز صدای آرام پای تو هر روز بلندتر از قبل به گوش می‌رسد

انگار این صدا بلندتر از من است

و من در خلا‌ای بی‌انتها انگار صدایی می‌شنوم!

اینقدر دور! که نمی‌دانم چقدر دور و یا چقدر نزدیک

مثل یک شهاب؛ قلبم سو سو می‌شود

مثل یک شهاب؛ نمی‌دانم کجا می‌روم ولی‌می دانم به زمین می‌رسم

و زمین چقدر آرام بود در آن تاریکی!

انگار

انگار

انگار...

همین دیروز بود! ترنم نگاه چشمان گرم فرشته‌ای از آسمان

و این است رسم پائیز!

*امیر توانگر مهرماه 90